Holy mountain Athos. Greece.

https://youtu.be/j8TI1TAl2aw?t=26